Get Adobe Flash player
Polish Bulgarian Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Irish Italian Latvian Norwegian Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Ukrainian

Imieniny

Dzisiaj jest: 22 Lipiec 2019    |    Imieniny obchodzą : Maria, Magdalena, Wawrzyniec

Pogoda

Faza Księżyca

Galeria

Zaloguj się !

Aby mieć dostęp do wszystkich komponentów Członek Koła musi się zalogować.

Odwiedziny

129535
DziśDziś110
WczorajWczoraj143
Ten TydzieńTen Tydzień110
Ten MiesiącTen Miesiąc2974
Wszystkie DniWszystkie Dni129535
Zalogowani 0
Goście 2

Szukaj

GŁOWIENKA !!

Czy wciąż należy polować na gatunek zagrożony globalnie?
Głowienka jest jednym z czterech gatunków kaczek (obok krzyżówki, cyraneczki i czernicy), na które można polować w Polsce. Występuje ona na niżu w całym kraju, a jej rozpowszechnienie na powierzchniach badawczych określone w ramach Monitoringu Ptaków Polski, koordynowanego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, wynosiło ok. 7%. W Polsce okres polowań na głowienki przypada od 15 sierpnia do 21 grudnia. Ten gatunek figuruje w załącznikach II A i III B dyrektywy ptasiej oraz znajduje się na Czerwonej liście gatunków zagrożonych Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (The IUCN Red List of Threatened Species). Nowe badania oraz recenzowane publikacje naukowe wykazały bardzo duży, długotrwały spadek liczebności populacji głowienki w skali zarówno Polski, jak i Europy. Najważniejsze fakty przedstawiono poniżej. 1. Negatywny trend populacji lęgowej w Polsce. Głowienka to obecnie nieliczny ptak lęgowy w naszym kraju, o populacji szacowanej w zakresie od 2 do 11 tys. par. Do
stępne informacje o liczebności dotyczące krajowych akwenów, dla których miano dane porównawcze (1990–2004 vs 2008– 2012), umożliwiły ustalenie tempa zmian liczebności na przestrzeni ok. dwóch dekad – spadek okazał się drastycznie wysoki, sięgający 10% rocznie. W dłuższym okresie i w skali całego kraju jest on bardzo silny. Na podstawie danych z lat 80. i 90. XX w. krajową populację głowienki oszacowano na 20–30 tys. par, co mocno kontrastuje z obecną oceną i wskazuje na blisko 75-procentowy spadek w ciągu ok. 30 lat. 2. Negatywny trend populacji lęgowej w Europie. Gwałtowny spadek liczebności polskiej populacji głowienki wpisuje się w utrzymujący się od dawna podobny trend na całym kontynencie. Nowe dane zebrane dla całej Europy przez międzynarodowy zespół pod kierownictwem prof. Anthony’ego Foxa pokazały, że w ostatnich 20–30 latach w 48% państw kluczowych dla tej kaczki (skupiających populacje złożone z ponad 100 par) doszło do spadku liczebności, w tym w czterech najważniejszych dla tego gatunku kra
jach (europejskiej części Rosji, Czechach, Polsce i Finlandii). Jedynie w pięciu państwach europejskich (19%) wykazano długoterminowy wzrost liczby osobników. Szacuje się, że populacja głowienki na naszym kontynencie zmniejszyła się w zakresie
30–49% w ciągu 22 lat (trzy pokolenia). 3. Negatywny trend populacji zimującej w Europie. Podobny trend jak w przypadku populacji lęgowej został opisany dla populacji zimującej. Bazując na liczeniach prowadzonych w całej Europie, wykazano spadek populacji zimującej w północno-wschodniej i północno-zachodniej części kontynentu z 350 tys. osobników w latach 80. XX w. do 200 tys. w pierwszej dekadzie XXI w. Długookresowy trend określono jako statystycznie znaczący gwałtowny spadek, w skali zarówno całej populacji regionalnej, jak i w większości najważniejszych krajów. 4. Głowienka jako gatunek zagrożony w skali globalnej. Ze względu na duże spadki w populacji i lęgowej, i zimującej głowienka została zaklasyfikowana jako gatunek narażony na
© PIXATERRA/Fotolia
Lista zagrożeń dla głowienki jest dość długa i obejmuje m.in. utratę siedlisk lęgowych, drapieżnictwo (ze strony rodzimych i introdukowanych ssaków), zmiany klimatyczne oraz polowania
www.braclowiecka.pl 25
wyginięcie w skali globalnej i, jak już wspomniano, umieszczona na Czerwonej liście gatunków zagrożonych w kategorii wysokiego ryzyka – VU (ang. vulnerable). Ta kaczka jest jednym z czterech ptaków lęgowych w Polsce (obok orlika grubodziobego, turkawki i wodniczki) uznanych za narażone na wyginięcie w skali globalnej. Należy zauważyć, że orlika grubodziobego, wodniczkę i turkawkę objęto w naszym kraju ochroną ścisłą, a ponadto w przypadku pierwszych dwóch z nich prowadzi się ogólnopolską ochronę czynną, opartą na planach ochrony gatunku. To wyraźnie kontrastuje z aktualnym statusem głowienki (ptak łowny). 5. Wpływ łowiectwa na populację
głowienki. Lista zagrożeń dla głowienki jest dość długa i obejmuje m.in. utratę siedlisk lęgowych, drapieżnictwo (ze strony rodzimych i introdukowanych ssaków), zmiany klimatyczne oraz polowania. Negatywne oddziaływanie związane z myślistwem przejawia się w: śmiertelności, zakłócaniu zachowań socjalnych ptaków, we wpływie na strukturę wiekową i płciową populacji, a także w zatruciach przez spożycie ołowianego śrutu. Według danych PZŁ roczne pozyskanie łowieckie głowienki w Polsce wynosiło 3495 sztuk w 2006 r., co stanowi bardzo znaczną część krajowej populacji lęgowej (przeciętnie ok. 54%) lub zimującej (nawet do 87%; średnia zimowa liczebność to 2040 osobników, przy zakresie 720–4000 osobników). Należy zauważyć, że ptaki ranione wskutek polowań nie są uwzględniane w statystykach łowieckich, a badania wykazały, że udział tych postrzelonych przez myśliwych może wynosić nawet 20–30%
całej populacji, choć brakuje dotyczących tego problemu danych z naszego kraju. Dowodzi to, że pozyskanie łowieckie ma znaczący wpływ na liczebność głowienki, co przy występowaniu również innych zagrożeń (m.in. utrata siedlisk i drapieżnictwo) stanowi dodatkowy czynnik oddziałujący negatywnie na populację tego narażonego na wyginięcie gatunku. Przedstawione powyżej fakty jednoznacznie wskazują na bardzo niekorzystną sytuację głowienki zarówno w Polsce, jak i w Europie. Załamanie liczebności populacji w ostatnich dekadach doprowadziło do uznania tej kaczki za gatunek zagrożony wyginięciem w skali globalnej. Polska i inne kraje należące do Unii Europejskiej zostały zobowiązane nie tylko do zagwarantowania formalnej zgodności prawa krajowego i wspólnotowego, lecz także do rzeczywistego zapewnienia, by praktyka łowiecka nie stała w sprzeczności z postanowieniami dyrektywy ptasiej. Według jej zapisów liczebność populacji wielu gatunków dzikiego ptactwa występujących naturalnie na europejskim terytorium państw członkowskich w niektórych przypadkach zmniejsza się w bardzo szybkim tempie, co stanowi poważne zagrożenie dla ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności dla jego równowagi biologicznej. Dotyczy to bez wątpienia głowienki. Gatunek z rzetelnie udokumentowanym (w badaniach i publikacjach naukowych) silnym spadkiem liczebności nie powinien podlegać dalszej eksploatacji łowieckiej, ponieważ może to spowodować pogłębianie mocno już niekorzystnej tendencji dla populacji.
Obecnie brakuje merytorycznych przesłanek za pozostawieniem głowienki na liście gatunków łownych, biorąc pod uwagę, że została ona uznana za gatunek narażony na wyginięcie w skali globalnej, a IUCN przyznała jej podobny status zagrożenia jak np. nosorożcowi białemu, lwu afrykańskiemu czy pandzie wielkiej. Polowanie przez polskich myśliwych przez okres ponad czterech miesięcy w roku na taki gatunek jest niewątpliwie trudne do uzasadnienia i nieakceptowane przez znaczną część społeczeństwa ze względu na brak argumentów naukowych i konserwatorskich. Według art. 3 ustawy Prawo łowieckie jeden z głównych celów łowiectwa stanowi ochrona, zachowanie różnorodności i gospodarowanie populacjami zwierząt łownych. Zgodnie z tym polskim myśliwym, podobnie jak naukowcom, organizacjom i osobom zajmującym się ochroną przyrody, powinno w szczególności zależeć na ochronie gatunku zagrożonego wyginięciem, jakim jest głowienka. Na podstawie powyższych argumentów zasadne wydaje się wprowadzenie moratorium na odstrzał tej kaczki, usunięcie jej z listy gatunków łownych i objęcie ochroną ścisłą. Łukasz Ławicki
Łukasz Ławicki jest autorem
ok. 90 publikacji w recenzowanych pismach naukowych, członkiem redakcji pism ornitologicznych „Dutch Birding”, „Ornis Polonica” i „Ptaki Pomorza” oraz członkiem zespołu koordynującego monitoring ptaków w Polsce.

Bibliografia dostępna u autora.

 

1 ZAWODNY L.– UTRZYMANIE URZĄDZEŃ ŁOWIECKICH (3)

1A Będkowski R.-UTRZYMANIE URZĄDZEŃ ŁOWIECKICH (3)

 TRANSPORT I MONTAŻ ZWYŻKI NA REJ.26C

 ZAMONTOWAĆ SŁUPKI BETONOWE NA DWÓCH AMBONACH.

POŻNIAK K.-UTRZYMANIE URZĄDZEŃ ŁOWIECKICH(11 ZWYŻEK)

 TRANSPORT I MONTAŻ ZWYŻKI NA REJ.19A

3 POTERALSKI P.-UTRZYMANIE URZĄDZEŃ ŁOWIECKICH (3)

 TRANSPORT I MONTAŻ ZWYŻKI NA REJ.19A.

 ZAMONTOWAĆ SŁUPKI BETONOWE NA DWÓCH AMBONACH

5,6 GRZESZEWSKI SŁ.-UTRZYMANIE URZĄDZEŃ ŁOWIECKICH (4)

 TRANSPORT I MONTAŻ ZWYŻKI NA REJ.19A

7 TARGOSZ P.-UTRZYMANIE URZĄDZEŃ ŁOWIECKICH I PAŚNIKA NA REJ. 8 (5)
 WYMIANA AMBONY

 ZAMONTOWAĆ SŁUPKI BETONOWE NA DWÓCH AMBONACH.

8 KAMIŃSKI A.-UTRZYMANIE URZĄDZEŃ ŁOWIECKICH (4)
 TRANSPORT I MONTAŻ ZWYSZKI NA REJ.26C

10,10A  WALA Z.-UTRZYMANIE URZĄDZEŃ ŁOWIECKICH (3)
 TRANSPORT I MONTAŻ ZWYSZKI NA REJ.26C

11 HYŻY K.-UTRZYMANIE URZĄDZEŃ ŁOWIECKICH (5)
 TRANSPORT I MONTAŻ ZWYŻKI NA REJ.20

 ZAMONTOWAĆ SŁUPKI BETONOWE NA AMBONIE PRZY WAPNIE.

12 WRONKOWSKI T.-UTRZYMANIE URZĄDZEŃ ŁOWIECKICH-4 ambony na łące (4)

 ZAMONTOWAC SŁUPKI BETONOWE NA DWÓCH AMBONACH.

12 TULIK K.-UTRZYMANIE URZĄDZEŃ ŁOWIECKICH-3 ambony na KOREI+ambona na pol. Lewandowskiego (4)

12 BURCHOT P.-UTRZYMANIE URZĄDZEŃ ŁOWIECKICH-5 

 TRANSPORT I MONTAŻ ZWYŻKI NA REJ.19A

 ZAMONTOWAĆ SŁUPKI BETONOWE NA DWÓCH AMBONACH.

13 BIENIEWICZ G. - UTRZYMANIE URZĄDZEŃ ŁOWIECKICH (4)

 BUDOWA AMBONY

 ZAMONTOWAĆ SŁUPKI BETONOWE NA AMBONIE PRZY TRZCINACH.

15 SZLUFIK B.-UTRZYMANIE URZĄDZEŃ ŁOWIECKICH ORAZ PAŚNIKA NA REJ. 16 i 13 (3)
 BUDOWA AMBONY

 WYKONAĆ 3 LIZAWKI NA REJ.16

16 GALUS K.-UTRZYMANIE URZĄDZEŃ ŁOWIECKICH (5)

 BUDOWA AMBONY.

 ZAMONTOWAĆ SŁUPKI BETONOWE NA DWÓCH AMBONACH.

16 WAWRZYNIAK H. - UTRZYMANIE URZĄDZEŃ ŁOWIECKICH (4)

 ZAMONTOWAĆ SŁUPKI BETONOWE NA 2 AMBONIE OD ASFALTU.

16A ŻURAWSKI M.-UTRZYMANIE URZĄDZEŃ ŁOWIECKICH (8)

17,18 GIDYŃSKI P.-UTRZYMANIE URZĄDZEŃ ŁOWIECKICH (3)
 TRANSPORT I MONTAŻ ZWYŻKI NA REJ.20

 

19 WOJCIECHOWSKI F.-UTRZYMANIE URZĄDZEŃ ŁOWIECKICH (2)
 BUDOWA AMBONY.

19A JAROSZ A.-UTRZYMANIE URZĄDZEŃ ŁOWIECKICH ( W TYM 2 ZWYŻKI ) (3)

 WYMIANA AMBONY.

 ZAMONTOWAĆ SŁUPKI BETONOWE NA AMBONIE PRZY OSIKACH.

20 DOMAŃSKI T.-UTRZYMANIE URZĄDZEŃ ŁOWIECKICH (4)
 BUDOWA AMBONY.

21 DORYŃ S. -UTRZYMANIE URZĄDZEŃ ŁOWIECKICH (3)

 ZAMONTOWAĆ SŁUPKI BETONOWE NA 3 AMBONACH NA REJ.28A.

22 PŁOCHOCKI W. -UTRZYMANIE URZĄDZEŃ ŁOWIECKICH (5).

 TRANSPOT I MONTAŻ ZWYŻKI NA REJ.19A.

22A,22B JUŁKOWSKI L.-UTRZYMANIE URZĄDZEŃ ŁOWIECKICH (7)

23 PEREŁKA R.-UTRZYMANIE URZĄDZEŃ ŁOWIECKICH I PAŚNIKÓW NA REJ. 23 (3)
 USUNĄĆ PIWNICĘ NA KARMĘ.

 TRANSPORT I MONTAŻ ZWYŻKI NA REJ.20

24,24A DROZD A.-UTRZYMANIE URZĄDZEŃ ŁOWIECKICH I PAŚNIKA NA REJ. 24 i 24A (3)
 WYMIANA AMBONY.

 ZAMONTOWAĆ SŁUPKI BETONOWE NA AMBONIE PRZY BRZOZACH.

25 SŁABOŃ T.-UTRZYMANIE URZĄDZEŃ ŁOWIECKICH I PAŚNIKA NA REJ. 26 (3) 
 WYMIANA AMBONY.

 ZAMONTOWAĆ SŁUPKI BETONOWE NA AMBONIE PRZY ROWIE.

25A HANCEWICZ H.-UTRZYMANIE URZĄDZEŃ ŁOWIECKICH (6)
 TRANSPORT I MONTAŻ ZWYŻKI NA REJ.26C

20,25A JURKOWSKI P.-UTRZYMANIE 5 ZWYŻEK NA REJ. 25A ORAZ UTRZYMANIE 8 ZWYŻEK NA REJ. 20
 TRANSPORT I MONTAŻ 4 ZWYŻEK NA REJ.25A                                                                                                             

26 KRZAK W.-UTRZYMANIE URZĄDZEŃ ŁOWIECKICH (5)
 ZAMONTOWAĆ SŁUPKI BETONOWE NA DWÓCH AMBONACH.

26A ŻUROWSKI M.-UTRZYMANIE URZĄDZEŃ ŁOWIECKICH (5)

 ZAMONTOWAĆ SŁUPKI BETONOWE NA AMBONIE PRZY DĘBIE.

 TRANSPORT I MONTAŻ ZWYŻKI NA REJ.26C

26B DORYŃ J.-UTRZYMANIE URZĄDZEŃ ŁOWIECKICH (3)

 TRANSPORT I MONTAZ ZWYŻKI NA REJ.26C

26 C MARKIEWICZ K.-UTRZYMANIE URZĄDZEŃ ŁOWIECKICH ( W TYM 10 ZWYŻEK) (3)

 ZAMONTOWAĆ SŁUPKI BETONOWE NA 2 AMBONACH.

 BUDOWA KŁADKI NA REJ.26C

 TRANSPORT I MONTAŻ ZWYŻKI NA REJ.26C

27 SŁABOŃ P.-UTRZYMANIE URZĄDZEŃ ŁOWIECKICH(3)

 TRANSPORT I MONTAŻ ZWYŻKI NA REJ.26C

27A KRZAK B.-UTRZYMANIE URZĄDZEŃ ŁOWIECKICH I PAŚNIKA NA REJ. 26B (3)

 ZAMONTOWAĆ SŁUPKI BETONOWE NA 2 AMBONACH.

 TRANSPORT I MONTAŻ ZWYŻKI NA REJ.26C

28 SAWARYN M. - UTRZYMANIE URZĄDZEŃ ŁOWIECKICH (6)

 WYMIANA 2 AMBON.

28A - UTRZYMANIE URZĄDZEŃ ŁOWIECKICH (3)

 ZAMONTOWAC SŁUPKI BETONOWE NA 3 AMBONACH                                                                                                                          

 

  KAMIENNIK JAROSŁAW-BUDOWA AMBONY NA REJ.18

                                 WYMIANA AMBONY NA REJ.27A

                                 TRANSPORT I MONTAŻ ZWYŻKI NA REJ.20


FRĄTCZAK T. - OBSŁUGA CATERINGOWA POLOWAŃ ZBIOROWYCH ORAZ IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH

IDCZAK D.-OBSLUGA WSZYSTKICH POLOWAŃ KOMERCYJNYCH

RAJ M. - PROWADZENIE STRONY INTERNETOWEJ+ GOSPODARZ ŁOWISK 19 – 28A
SOCHA R. - UPRAWA POLETKA NA REJONIE 1 i 6

WOJTYŁA I. - UPRAWA POLETKA NA REJONIE 20 i 24A

WOJTYŁA C.- UPRAWA POLETEK NA REJONIE 20 i24A

KAŹMIERCZAK J.-SZACOWANIE SZKÓD
ADAMCZYK L.-SZACOWANIE SZKÓD
BECZER R.-SZACOWANIE SZKÓD
PASZKOWSKI W.-SZACOWANIE SZKÓD                                                                                                                                                                                                    SZACHNIEWICZ A.-SZACOWANIE SZKÓD


HOŁOWCZYC A. - GOSPODARZ DOMKU MYŚLIWSKIEGO
MENDYK P. - PRACE PRZY DOMKU MYŚLIWSKIMZA OBECNOŚĆ SOLI W LIZAWKACH ODPOWIEDZIALNE SĄ OSOBY, KTÓRE MAJĄ
W UTRZYMANIU PAŚNIKI.
LOKALIZACJĘ NOWYCH URZĄDZEŃ ŁOWIECKICH NALEŻY USTALAĆ WYŁĄCZNIE
Z ŁOWCZYM LUB GOSPODARZAMI ŁOWISK.

OSTATECZNY TERMIN WYKONANIA
POZOSTAŁYCH PRAC
DO 20.08.2019!!!!!

DO BUDOWY 6 AMBON

DO WYMIANY 7 AMBON                                                                                                

PRZEWIDYWANY STAN AMBON NA KONIEC SEZONU 2019/2020 – 139szt.

                                                              ZA ZARZĄD:ŁOWCZY

                                                              K.Ł."ŻUBR"GRYFINO

                                                              GRZEGORZ MAZIARZ 

    TRANSPORT I MONTAŻ ZWYŻEK

    4 SZT.-25A

    8 SZT.-26C(8 SZT. NIEDOBÓR)

    6 SZT.-19A

    6 SZT.-20(5 SZT.-NIEDOBÓR)

            -24(3 SZT.-NIEDOBÓR)

            -23(1 SZT.-NIEDOBÓR)